Fókusztéma: nemzet

Örökkévaló Istenünk!

Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtetted, meghatároztad a népek elrendelt idejét és lakóhelyük határait (vö. ApCsel 17,26). Hisszük, hogy mi, magyarok, a velünk élő nemzetiségiekkel együtt benne vagyunk tervedben, akaratodban, szívedben.
Köszönjük, hogy mindeddig megsegítettél; hordoztál, vezettél az elmúlt évezredben. Köszönjük, hogy sok értéket, szépséget, áldást kaptunk tőled a természetben, a történelmi leckékben, győzelmeinkben, és a hozzánk küldött evangéliumi hitben.
Hálásak vagyunk azokért, akik gyógyították konok pogányságunkat, hirdették a Világ Világosságát számunkra, és hogy közülük némelyek mindezért még életüket is készek voltak feláldozni.
Köszönjük lelki-szellemi vezetőinket: királyokat, papokat, szerzeteseket, tudósokat, művészeket, iparosokat, és a kérges tenyerű, dolgos, bölcs parasztokat. Köszönjük mindazt az értéket, amit ők a te segedelmeddel létrehoztak, közkinccsé tettek: államalapítás, biblikus, bölcs törvények, bibliafordítás, könyvek, ma is lenyűgöző épületek, festmények, szobrok, tudományos felismerések.

Megvalljuk előtted bűneiket, hogy ne csak a múltra emlékezhessünk, hanem legyen jelenünk és jövőnk is. Élet Istene, irgalmazz nekünk és bocsásd meg gyűlölködéseinket, az irigységet, pártoskodást, lázadozást, gőgös öntörvényűséget, mások lenézését, az élet ellen elkövetett bűnöket, a sok millió magzatelhajtást, más népek megvetését, saját és mások testének, lelkének rombolását nikotin, alkohol, drog és egyéb önpusztító szenvedélyek által! Bocsásd meg mindazt, amit itt most nem sorolhatunk fel!
„Hajh, de bűneink miatt / Gyúlt harag kebledben”…! Csoda, hogy élünk, itt vagyunk bűnök, büntetések labirintusai, traumái után. Vétkeztünk magunk és mások ellen, vétkeztek ellenünk is sokan.
Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz!

Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, megtéréssel, újjászületéssel! Add nekünk élő, igaz és irgalmas szavadat, hogy józanítson, jó útra térítsen! Törd meg az átkot népünk életében! Könyörülj gyermekeinken, ifjainkon, a középnemzedéken és időseinken! Adj bölcsességet a világi és egyházi vezetőknek! Újítsd meg a keresztyénséget, hogy vállalja népünk felé a más által el nem végezhető szolgálatot! Áraszd ki életadó Lelkedet népünkre, hazánkra!
Áldj meg minket, Urunk, hogy áldottak legyünk és áldást jelentsünk mások számára is!

Híd 2016/4.