BUDAI  EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA
1114 Budapest, Bocskai út 10.
Tel.: 385-0820

 „Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és ember szíve meg sem sejtett...”

Kedves Testvérek!

Levelünk és meghívónk azok számára szól, akik a múlt év november 28-án vagy személyesen eljöttek az egyházunk megújulását kezdeményező beszélgetésre, vagy kifejezték, hogy ebben a szolgálatban szívesen vennének részt.
Mindnyájunk előtt ismert, hogy 2002. január 8-án az egy hónapon át fogalmazott Egyházunk mai fogsága című iratot mintegy százfőnyi közösség előtt nyilvánosan felolvastuk, megvitattuk, és addig  a napig 254 személy azt alá is írta.  Nagy öröm volt számunkra, hogy ezen a napon olyan sokan lehettünk együtt. Öröm, hogy Isten késszé tette szívünket az imára, a bűnvallásra, a szolgálatra. Hisszük, hogy valami jó elkezdődhetett, ami nem csupán néhány ember buzgólkodása. Hisszük, hogy az anyaszentegyház nem emberi kezdeményezés, hanem azt a Szentlélek teremti és szüli ujjá. Tudjuk, hogy az újjászületés folyamata sok fájdalommal és megpróbáltatással jár, de hisszük, hogy mindez Isten szeretetének jele.

Az iratot az egyházi sajtó eddig még nem közölte, talán a Lelkipásztor márciusi számában lesz olvasható. Szükségesnek láttuk ezért, hogy megküldjük azt minden magyarországi evangélikus egyházközségnek. Az iratról élénk vita indult meg az evangélikusok elektronikus levelező hálózatán, a fraterneten. Hisszük, hogy e nehéz, de áldott folyamatban mindnyájan tanulunk és tisztulunk. Hisszük, ha valóban a Szentlélek munkálkodik, akkor az nem a megosztáshoz, hanem a Krisztussal és az egymással való kiengesztelődéshez vezet. Hisszük, hogy a megújulás folyamatában elkerülhetetlen imádságos életünk elmélyülése, s hisszük, hogy egymásért, beleértve a törekvéseinket nehezen fogadó testvéreinkért is tiszta szívből kell imádkoznunk.
Ennek a közös imádkozásnak az igénye indít bennünket arra, hogy a közeljövőben az első alkalomhoz hasonlóan találkozzunk, hogy részint kiértékeljük az eddigieket, részint a további lépések megmutatására kérjük Istent.

Nem tekintjük véletlennek, hogy kezdeményezésünkhöz sok szempontból hasonló céllal mintegy hetven esztendővel Túróczy Zoltán, Gáncs Aladár és mások elindították a hazai evangélikus egyházunknak később oly sok áldást közvetítő „Baráti Mozgalmat”. A közelmúltban kezünkbe került alapító okiratuk meglepő azonosságot mutat a mi őrálló célkitűzéseinkkel.  Ennek egy példányát szeretettel mellékeljük testvéreinknek tanulmányozásra. A hét évtized alatt egyházunk helyzete részint a külső elnyomás, részint a belső szekularizáció következtében oly sokat romlott, hogy a mi mozgalmunknak sajnálatos módon a negatívumok számbavételével, a fogság sokunkat ijesztő megállapításával kellett elindulnia. Ám a szabadulás érdekében Isten arra késztet bennünket, hogy ne csak szóljunk, hanem cselekedeteinkkel is legyünk részesei a megújulási folyamatnak.

Találkozónk alkalma:

Időpont: 2002. február 12. kedd, 15 óra (A befejezést 18 órára tervezzük.)
Hely: Budapest, XI. ker. Bocskai út 10.
Parkolni díjtalanul lehet a Bocskai úton.

Program:

15 óra:   
igehirdetés – Ittzés István
imádkozás
bevezető – ifj. Fabiny Tibor, id. Magassy Sándor, Szeverényi János
beszélgetés

Egyházunk megújulásának ügyét Isten kegyelmébe ajánljuk, s kérjük, hogy mindnyájan hordozzátok azt imádságban!

Isten áldja életedet!

Budapest, 2002. január 24.

 

Szeverényi János                                           ifj. Dr. Fabiny Tibor
e-mail: szeverjan@freemail.hu                      e-mail: fabiny tibor@hotmail.com
Tel.: 361-21-59, ill.385 0820                         Tel.: 06-23-450-773